"Χιούμορ - Γέλιο - Σάτιρα" by Mitsaras ►
◄ "Χιούμορ - Γέλιο - Σάτιρα" by Mitsaras
Join Me On Facebook
Καλώς ήρθατε, στο Blog μου! Πρόκειται για μια ιδιωτική πρωτοβουλία και προσπάθεια, ενός απλού νοσηλευτή, που σκοπό έχει αποκλειστικά και μόνο, την ενημέρωση και πληροφόρηση, συναδέλφων και μη, καθώς και εμού του ιδίου, για επίκαιρη ειδησεογραφία, με σεβασμό προς τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τους αγώνες του Συλλόγου Εργαζομένων Γ.Ν. Κομοτηνής. ΔΕΝ υπάρχει προσωπικό συμφέρον, ΔΕΝ ακολουθείται κάποια "γραμμή", ΔΕΝ εξυπηρετούνται συμφέροντα, κομματικά, συνδικαλιστικά ή οικονομικά και δεν το κάνω, για τα likes, όπως με κατηγόρησε κάποιος, που ενοχλήθηκε... Ας μη πάρω, ούτε ένα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν σημαίνει, απαραίτητα, ότι οι κοινοποιήσεις, αντιπροσωπεύουν, προσωπικές απόψεις και θέσεις. "Παρακολουθούνται", με ειδικό λογισμικό (RSS), 100άδες ειδησεογραφικές σελίδες, με σκοπό, την αντικειμενική συλλογή, χρήσιμων πληροφοριών και επίκαιρης ειδησεογραφίας, από το διαδίκτυο, με θέματα, κυρίως ιατρο-νοσηλευτικά, εργασιακά, συνταξιοδοτικά, οικονομικά, κοινωνικά... και πολλά άλλα, γενικού ενδιαφέροντος. Για να ακούσετε ήχο, από κινητό τηλέφωνο, πηγαίνετε, στο κάτω μέρος της οθόνης σας και πατήστε, εκεί που λέει "προβολή έκδοσης ιστού". Αν ο ήχος, δεν ξεκινήσει αυτόματα, πατήστε το τριγωνάκι (play), στο widget, με τα ραδιόφωνα (λειτουργεί τέλεια, με Chrome και Mozilla). Ευχαριστώ, για τις επισκέψεις! Καλή βάρδια, σε όλο τον κόσμο!

Συνολικές προβολές σελίδας

Κριτήρια επιλογής μονίμων ιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ (ΠΔ 197/2008, ΦΕΚ Α 261/22-12-2008)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘ. 197 (ΦΕΚ Α 261/22.12.2008)
Καθορισμός κριτηρίων για την επιλογή μονίμων ιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ Α' 48) "Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις".

β) Του άρθρου 37 παρ. 7 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ Α' 272) "Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας".

γ) Του άρθρου δέκατου έκτου παρ. 8 του ν. 3607/2007 (ΦΕΚ Α' 245) "Σύσταση και Καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις".

δ) Του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ Α' 195) "Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις".

ε) Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98) "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα".

στ) Της υπ' αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ Β' 1950) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών".

2. Την υπ' αριθμ. Γ /23/29/3.8.2007 πρόταση του Διοικητή του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή σε βάρος του προϋπολογισμού του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

4. Τις υπ' αριθμ. 157/2008,158/2008 και 270/2008 γνωμοδοτήσεις του Ε' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΤΕ) και την υπ' αριθμ. Δ230/2008 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΣΤΕ, μετά από πρόταση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Προκήρυξη θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων

1. Η πλήρωση των θέσεων μόνιμων ιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ γίνεται μετά από προκήρυξη από το Ίδρυμα που περιλαμβάνει:

α) τον αριθμό των θέσεων κατά ειδικότητα,

β) την κατανομή των θέσεων κατά νομαρχία,

γ) τα προσόντα πρόσληψης,

δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

ε) την προθεσμία υποβολής αιτήσεων και

στ) την αρχή στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις.

2. Η προκήρυξη δημοσιεύεται δύο φορές, σε διάστημα όχι πέραν των πέντε ημερών, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας, μία ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και μια ημερήσια εφημερίδα της πόλης - έδρας του Νομού στον οποίο προκηρύσσονται οι θέσεις και κοινοποιείται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στο αρμόδιο για την κρίση των υποψηφίων Συμβούλιο Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ - ΕΤΑΜ) και στους οικείους ιατρικούς - οδοντιατρικούς συλλόγους. Η προκήρυξη δημοσιεύεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

3. Η προκήρυξη αποστέλλεται, πριν τη δημοσίευση της, στο ΑΣΕΠ, το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας εντός είκοσι (20) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσμία η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς γνωμοδότηση του ΑΣΕΠ.

Άρθρο 2

Προσόντα διορισμού

1. Για την πρόσληψη σε θέση μόνιμου ιατρού ή οδοντιάτρου του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

α) πτυχίο ιατρικής ή οδοντιατρικής σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα ιατρικής ή οδοντιατρικής σχολής της αλλοδαπής, αντιστοίχως,

β) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,

γ) επιπλέον για τους ιατρούς ειδικοτήτων, άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας,

δ) εκπληρώσει τις από το ν.δ. 67/1968 (ΦΕΚ Α' 303) (υπηρεσία υπαίθρου) προβλεπόμενες υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές,

ε) την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται με την προκήρυξη και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

στ) οι άνδρες εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

2. Δεν διορίζονται ιατροί ή οδοντίατροι στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ όσοι:

α) έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

β) έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α', έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί,

γ) λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,

δ) τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις,

ε) δεν είναι υγιείς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α' 26),

στ) έχουν απολυθεί από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος με απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου,

ζ) έχει καταγγελθεί η σύμβαση από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για αντισυμβατική συμπεριφορά από δόλο ή αμέλεια που αποδεικνύεται από έγγραφα στοιχεία του Ιδρύματος ή από δικαστική απόφαση και δεν υπηρετούν σήμερα.

Τα παραπάνω στ και ζ κωλύματα ισχύουν και στις περιπτώσεις προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο.

η) έχουν σε βάρος τους τελεσίδικες αποφάσεις των οικείων πειθαρχικών οργάνων με τις οποίες έχει επιβληθεί προσωρινή παύση εξασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος,

θ) μετέχουν σε εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 3528/2007,

ι) έχουν οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτική κλινική ή εργαστήριο συμβεβλημένα με το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ,

κ) κατέχουν έμμισθη θέση σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

3. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, καθώς και κατά το χρόνο διορισμού τους.

Άρθρο 3

Δικαιολογητικά διορισμού

1. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη και πρέπει να υποβληθούν από τους υποψήφιους για διορισμό, είναι τα εξής:

α) Αίτηση - δήλωση σε ειδικό έντυπο που χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο δεν γίνονται δεκτές.

β) Επικυρωμένη φωτοτυπία του τίτλου σπουδών.

γ) Επικυρωμένη φωτοτυπία της άδειας άσκησης επαγγέλματος και για τους ιατρούς ειδικοτήτων, επιπλέον άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας.

δ) Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή σε έλλειψη ταυτότητας, φωτοτυπία των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, καθώς και η φωτογραφία.

ε) Βεβαίωση που να αποδεικνύει την προϋπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1Β.

στ) Βιογραφικό σημείωμα σε ειδικό έντυπο ερωτηματολόγιο που χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και στο οποίο αναγράφονται περιληπτικά τα προσόντα του υποψηφίου και συγκεκριμένα:

i) η προϋπηρεσία,

ii) η διδακτορική διατριβή,

iii) οι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών,

iv) το επιστημονικό έργο και

v) το εκπαιδευτικό έργο.

2. Για την απόδειξη των προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, απαιτείται η υποβολή από τους ενδιαφερομένους, επισήμων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα υποβάλλονται από τον υποψήφιο επικυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα
μεταφρασμένα.

Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου με τους τίτλους τους και τους τίτλους των επιστημονικών περιοδικών, στα οποία δημοσιεύτηκαν.

Το ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ - ΕΤΑΜ μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο την προσκόμιση οποιασδήποτε πλήρους επιστημονικής εργασίας, η οποία αναφέρεται στο βιογραφικό του σημείωμα.

Επιστημονικές εργασίες σε ξένη γλώσσα, πρέπει να υποβάλλονται τόσο στο πρωτότυπο όσο και μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 4

Υποβολή αιτήσεων

1. Στην προκήρυξη ορίζεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων - δηλώσεων και λοιπών δικαιολογητικών των υποψηφίων. Η λήξη της προθεσμίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης. Αιτήσεις - δηλώσεις των υποψηφίων μετά τη λήξη της προθεσμίας δε γίνονται δεκτές.

2. Η αίτηση - δήλωση των υποψηφίων με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην υπηρεσία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ που καθορίζεται με την προκήρυξη. Αιτήσεις - δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά μαζί με τα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή μέσα στην καθορισμένη από την προκήρυξη προθεσμία.

3. Η αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ υποχρεούται εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να αποστείλει τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά στο Συμβούλιο Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ - ΕΤΑΜ) με συγκεντρωτική κατάσταση των υποψηφίων κατά ειδικότητα και νομαρχία.

Άρθρο 5

Διαδικασία πλήρωσης θέσεων - Κριτήρια

1. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται ύστερα από κρίση του Συμβουλίου Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ - ΕΤΑΜ) που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 5 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ Α' 48) και του άρθρου 37 παρ. 7β του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ Α' 272).

2. Η συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων για την κάλυψη θέσης μόνιμου ιατρού - οδοντιάτρου του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ γίνεται με κριτήριο το επιστημονικό τους έργο, την προϋπηρεσία και το εκπαιδευτικό τους έργο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος.

Άρθρο 6

Βαθμολογία κριτηρίων - Ένσταση

1. Οι υποψήφιοι για διορισμό κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των κριτηρίων του προηγούμενου άρθρου, ως εξής:

Α. Επιστημονικό έργο

α) Διδακτορική διατριβή, που έχει εγκριθεί ή έχει περάσει με επιτυχία τη διαδικασία παραδοχής: πέντε (5) μονάδες.

β) Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης: τρεις (3) μονάδες.

γ) Επιστημονικές εργασίες, συναφείς με την ειδικότητα, που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή και ελληνικά αξιολογημένα περιοδικά. Εργασίες υπό δημοσίευση δεν λαμβάνονται υπόψη εκτός αν συνοδεύονται από βεβαίωση του εκδότη του περιοδικού ότι η εργασία έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση.

δ) Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια.

ε) Συμμετοχή σε συγγραφή επιστημονικών βιβλίων.

στ) Ερευνητικά προγράμματα.

Αξιολογούνται κατά προτεραιότητα τα εγκεκριμένα και χρηματοδοτούμενα από επίσημους φορείς και εκείνα των οποίων τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί.

Τα υπό στοιχείο γ, δ, ε και στ κριτήρια βαθμολογούνται συνολικά μέχρι πέντε (5) μονάδες.

Σε περίπτωση που υποψήφιος κατέχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο λαμβάνεται υπόψη μόνο ο διδακτορικός τίτλος.

Β. Προϋπηρεσία

Η προϋπηρεσία του υποψηφίου βαθμολογείται:

α) στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ως ιατρού ή οδοντιάτρου κατά περίπτωση: τρεις (3) μονάδες ανά έτος υπηρεσίας,

β) σε δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού: μία (1) μονάδα ανά έτος υπηρεσίας,

γ) σε φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του δημοσίου: μία (1) μονάδα ανά έτος υπηρεσίας,

δ) σε άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: μία (1) μονάδα ανά έτος υπηρεσίας,

ε) σε υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου: μία (1) μονάδα συνολικά,

στ) σε ιδιωτική κλινική ή σε ιδιωτικό ιατρείο ως ελεύθερος επαγγελματίας: μία (1) μονάδα ανά δύο (2) έτη υπηρεσίας ή άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος.

Ως προϋπηρεσία νοείται αυτή που έχει διανυθεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας μετά την λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος, καθώς επίσης και η λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει παράλληλη προϋπηρεσία σε περισσότερες από μια των παραπάνω περιπτώσεων, λαμβάνεται υπόψη μόνο η προϋπηρεσία που έχει μεγαλύτερο αριθμό μονάδων.

Ο χρόνος απόκτησης ειδικότητας δεν λογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας.

Η παραπάνω προϋπηρεσία αποδεικνύεται:

α) είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της,

β) είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμοδίας Ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής,

γ) είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2527/1997,

δ) είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

ε) Εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης.

Γ. Εκπαιδευτικό έργο

α) Η μετεκπαίδευση μετά τη λήψη της ειδικότητας, για τουλάχιστον έξι μήνες, σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού: δύο (2) μονάδες συνολικά.

β) Η μετεκπαίδευση μετά τη λήψη της ειδικότητας, για τουλάχιστον έξι μήνες, σε εξειδικευμένα κέντρα της Ελλάδας: δύο (2) μονάδες συνολικά.

γ) Παρακολούθηση ιατρικών συνεδρίων και σεμιναρίων: μία (1) μονάδα συνολικά.

Η μετεκπαίδευση σε εξειδικευμένα κέντρα βαθμολογείται συνολικά μέχρι τέσσερις (4) μονάδες: δύο (2) για τα ελληνικά κέντρα και δύο (2) για τα κέντρα εξωτερικού.

2. Ο τελικός βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων που λαμβάνει ο υποψήφιος σύμφωνα με καθένα από τα ανωτέρω κριτήρια. Μεταξύ των ισοβαθμούντων προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει περισσότερο χρόνο προϋπηρεσίας στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

3. Οι πίνακες κατάταξης αναρτώνται στις μονάδες της έδρας του οικείου νομού του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ τηρουμένου σχετικού πρωτοκόλλου. Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της κατά τα ανωτέρω αναρτήσεως τους. Η ένσταση ασκείται ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ - ΕΤΑΜ).

Οι σχετικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων μετά την εκδίκαση των ενστάνσεων από το ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ - ΕΤΑΜ καθώς και ο πλήρης φάκελος για όλα τα στάδια της διαδικασίας αποστέλλονται στο ΑΣΕΠ, για τον έλεγχο νομιμότητας των τελικών πράξεων. Μετά τον έλεγχο, το ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ - ΕΤΑΜ καταρτίζει τους οριστικούς
πίνακες κατάταξης.

Άρθρο 7

Ισχύς

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ

http://www.nomikosodigos.info/guide/legislation/238-kritiria-epilogis-monimon-iatron-kai-odontiatron-tou-ika-etam