ΑΡΘΡΟ 50 - ΝΟΜΟΣ 4368/2016 - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ., ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ.Υ.ΠΕ.

1. Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθμίζουν θέματα αποσπάσεων του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), με εξαίρεση τις διατάξεις για τις συνυπηρετήσεις με ένστολο σύζυγο και τις συνυπηρετήσεις σε παραμεθόριο περιοχή και τις διατάξεις για λόγους υγείας.

2. Οι αποσπάσεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται στην ίδια Υ.Πε., γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε.. Οι αποσπάσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ, των Φ.Π.Υ.Υ. μιας Δ.Υ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε., γίνονται με κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Το χρονικό όριο των αποσπάσεων ορίζεται στα δύο (2) χρόνια με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, μετά από αίτηση του υπαλλήλου.

Σε περίπτωση διαφωνίας των Διοικητών των Υ.Πε., όπου απαιτείται κοινή απόφασή τους, για την απόσπαση αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας.

3. Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθμίζουν θέματα μετατάξεων του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., μεταξύ των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πλην των διατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και του άρθρου 71 του ν. 3918/2011(Α΄ 31).

4. Οι μετατάξεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται στην ίδια Δ.Υ.Πε, γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε. Οι μετατάξεις του προσωπικού μιας ΔΥ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε, γίνονται με κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Π.Υ.Σ. που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄180). Σε περίπτωση διαφωνίας των Διοικητών των Υ.Πε., για την μετάταξη αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας.

5. Οι αιτήσεις για μετάταξη υποβάλλονται δύο (2) φορές το χρόνο, κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο. Εξαιρούνται οι μετατάξεις για λόγους υγείας και για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο, που υποβάλλονται οποτεδήποτε. Για τις μεταθέσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), πλην της διάταξης της παραγράφου 9 αυτού.

6. Οι μετακινήσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. των Φ.Π.Υ.Υ., που βρίσκονται στην ίδια Δ.Υ.Πε., γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε.. Οι μετακινήσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. των Φ.Π.Υ.Υ. μιας Δ.Υ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε., γίνονται με κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., χωρίς γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Το χρονικό όριο των μετακινήσεων ορίζεται σε τρεις (3) μήνες με δυνατότητα παράτασης τριών (3) επιπλέον μηνών, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους, μετά από αίτηση του υπαλλήλου.

7. Δεν επιτρέπεται απόσπαση, μετάταξη ή μετάθεση του προσωπικού, πλην των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη ή μετάθεση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις απόσπασης ή μετάταξης για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο, ένστολο ή μη, απόσπασης ή μετάταξης σε παραμεθόριες περιοχές, αμοιβαίας μετάταξης ή μετάθεσης, καθώς και απόσπασης, μετάθεσης ή μετάταξης για λόγους υγείας του/της υπαλλήλου, του/της συζύγου του/της ή των τέκνων του/της.

8. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, υπάλληλοι του νοσοκομείου Παπαγεωργίου δύνανται, μετά από αίτησή τους, να αποσπώνται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών σε εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Δ.Δ.. Οι εν λόγω αποσπάσεις διενεργούνται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα υποδοχής.

9. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη περαιτέρω λεπτομέρεια για τη διαδικασία αποσπάσεων, μετατάξεων, μεταθέσεων και μετακινήσεων του νοσηλευτικού παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, συμπεριλαμβανόμενης της δημιουργίας και εφαρμογής σχετικού κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος.

https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/n-4368-2016/arthro-50-nomos-4368-2016-kinitikotita-toy-nosileytikoy