Κανονισμός Καθηκόντων Νοσηλευτικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Υπουργική Απόφαση)