"Χιούμορ - Γέλιο - Σάτιρα" by Mitsaras ►
◄ "Χιούμορ - Γέλιο - Σάτιρα" by Mitsaras
Join Me On Facebook
Καλώς ήρθατε, στο Blog μου! Πρόκειται για μια ιδιωτική πρωτοβουλία και προσπάθεια, ενός απλού νοσηλευτή, που σκοπό έχει αποκλειστικά και μόνο, την ενημέρωση και πληροφόρηση, συναδέλφων και μη, καθώς και εμού του ιδίου, για επίκαιρη ειδησεογραφία, με σεβασμό προς τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τους αγώνες του Συλλόγου Εργαζομένων Γ.Ν. Κομοτηνής. ΔΕΝ υπάρχει προσωπικό συμφέρον, ΔΕΝ ακολουθείται κάποια "γραμμή", ΔΕΝ εξυπηρετούνται συμφέροντα, κομματικά, συνδικαλιστικά ή οικονομικά και δεν το κάνω, για τα likes, όπως με κατηγόρησε κάποιος, που ενοχλήθηκε... Ας μη πάρω, ούτε ένα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν σημαίνει, απαραίτητα, ότι οι κοινοποιήσεις, αντιπροσωπεύουν, προσωπικές απόψεις και θέσεις. "Παρακολουθούνται", με ειδικό λογισμικό (RSS), 100άδες ειδησεογραφικές σελίδες, με σκοπό, την αντικειμενική συλλογή, χρήσιμων πληροφοριών και επίκαιρης ειδησεογραφίας, από το διαδίκτυο, με θέματα, κυρίως ιατρο-νοσηλευτικά, εργασιακά, συνταξιοδοτικά, οικονομικά, κοινωνικά... και πολλά άλλα, γενικού ενδιαφέροντος. Για να ακούσετε ήχο, από κινητό τηλέφωνο, πηγαίνετε, στο κάτω μέρος της οθόνης σας και πατήστε, εκεί που λέει "προβολή έκδοσης ιστού". Αν ο ήχος, δεν ξεκινήσει αυτόματα, πατήστε το τριγωνάκι (play), στο widget, με τα ραδιόφωνα (λειτουργεί τέλεια, με Chrome και Mozilla). Ευχαριστώ, για τις επισκέψεις! Καλή βάρδια, σε όλο τον κόσμο!

Συνολικές προβολές σελίδας

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Α. Αστική ευθύνη

Με βάση το άρθρο 38 του Υπαλληλικού Κώδικα υπάρχει απευ­θείας ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων έναντι του κράτους ενώ δεν υπάρχει απευθείας ευθύνη έναντι των πολιτών.

Για τη ζημία που προξενεί ο υπάλληλος στο κράτος ισχύουν τα παρακάτω:

α. Ο υπάλληλος ευθύνεται μόνο αν η ζημία που προκάλεσε οφείλεται σε δόλο ή βαρειά αμέλεια,

β. Ο υπάλληλος ευθύνεται για τη θετική ζημία που προξέ­νησε στο κράτος.

γ. Ο υπάλληλος δεν ευθύνεται για την αποθετική ζημία που προξένησε στο κράτος,

δ. Αν το κράτος καταβάλλει αποζημίωση σε τρίτους για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του υπαλλήλου που οφείλονται σε δόλο ή βαρειά αμέλεια υπάρχει ευθύνη του υπαλλήλου,

ε. Στην περίπτωση που το κράτος καταβάλλει αποζημίωση σε τρίτους με τις παραπάνω προϋποθέσεις, στη συνέχεια στρέφεται κατά του υπαλλήλου με αναγωγή σε προθεσμία τριών ετών.

στ. Για τη θετική ζημία όμως που προκλήθηκε στο κράτος, μπορεί να στραφεί κατά του υπαλλήλου μέσα σε προθεσμία δύο ετών.

Β. Ποινική ευθύνη

Ο δημόσιος υπάλληλος μπορεί να διαπράξει δύο ειδών ποινικά αδικήματα:

α. με εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου

β. με ιδιώνυμα εγκλήματα τα οποία προϋποθέτουν ότι ο

δράστης έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου. Τα ιδιώνυμα αδικήματα όπως η δωροδοκία, η νόθευση, η υπεξαίρεση, η κατάχρηση εξουσίας κλπ. επειδή διαπράττο­νται από δημόσιο υπάλληλο κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επειδή επωφελήθηκε την ιδιότητά του κλπ. επισύρουν πιο αυξημένες ποινές από αυτές που προβλέπονται όταν τα αδικήματα αυτά διαπράχθησαν από ένα απλό πολίτη. Ο υπάλληλος απαλλάσσεται από κάθε ποινική ευθύνη αν διέ­πραξε ένα αδίκημα κατόπιν προσταγής των προϊσταμένων του με βάση του οποίου συμμορφώθηκε στα πλαίσια της εκπλήρωσης καθήκοντος και της υπακοής στις διαταγές των προϊσταμένων του.

Γ. Πειθαρχική ευθύνη

Εκτός την αστική και την ποινική ευθύνη ο δημόσιος υπάλληλος έχει και πειθαρχική ευθύνη.

Γίνεται συνεπώς αντιληπτό ότι η πειθαρχική δίκη είναι ανε­ξάρτητη από την αστική και ποινική δίκη.

Η πειθαρχική ευθύνη ρυθμίζεται από το πειθαρχικό δίκαιο και συνεπώς όποιος υπάλληλος υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα διώκεται με βάση τις διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου.

Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά διετία ή μετά από πενταετία από την ημέρα που διαπράχθηκαν.

Τέλος η πειθαρχική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 107 του Υ.Κ. πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν ιδίως:

1. α) Πράξεις με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία,

β) Η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους,

γ) Η παράβαση της αρχής της αμεροληψίας,

δ) Η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκό­ντων.

ε) Η άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας.

στ) Η αμέλεια, καθώς και η ατελής ή μη έγκαιρη εκπλήρωση του καθήκοντος,

ζ) Η παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας, με την επι­φύλαξη των διατάξεων του άρθρου 26.

η) Η άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρ­χής που γίνεται δημοσίως, γραπτώς ή προφορικώς, με σκόπιμη χρησιμοποίηση εκδήλως ανακριβών στοιχείων ή με προδήλως απρεπείς εκφράσεις,

θ) Η άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγού­μενη άδεια της υπηρεσίας,

ι) Η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης για ιατρική εξέ­ταση.

ια) Η αδικαιολόγητη μη έγκαιρη σύνταξη ή η σύνταξη μεροληπτικής έκθεσης αξιολόγησης,

ιβ) Η ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, η αδικαι­ολόγητη μη εξυπηρέτησή τους και η μη έγκαιρη διεκπε­ραίωση των υποθέσεών τους.

ιγ) Η αδικαιολόγητη μη έγκαιρη απάντηση σε αναφορές πολιτών.

ιδ) Η αδικαιολόγητη προτίμηση νεότερων υποθέσεων με παραμέληση παλαιοτέρων,

ιε) Η άμεση ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχή σε δημο­πρασία την οποία διενεργεί επιτροπή, μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή η αρχή στην οποία αυτός ανήκει.

ιστ) Η χρησιμοποίηση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότη­τος ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ιδίου ή τρίτων προσώπων,

ιζ) Η αποδοχή οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγμα­τος που προέρχεται από πρόσωπο του οποίου τις υποθέ­σεις χειρίζεται ή πρόκειται να χειριστεί κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων ο υπάλληλος,

ιη) Η χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων για την απόκτηση υπηρεσιακής εύνοιας ή την πρόκληση ή ματαίωση δια­ταγής της υπηρεσίας,

ιθ) Η σύναψη στενών κοινωνικών σχέσεων με πρόσωπα των οποίων ουσιώδη συμφέρονται εξαρτώνται από τον τρόπο αντιμετώπισης θεμάτων της αρμοδιότητας του υπαλλήλου.

κ) Η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η παράνομη χρήση πράγματος το οποίο ανήκει στην υπηρεσία.

κα) Η παράλειψη δίωξης και τιμώρησης πειθαρχικού παραπτώματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 110 § 2.

Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στον υπάλληλο είναι οι εξής:

α)    έγγραφη επίπληξη,

β)    πρόστιμο μέχρι -τις αποδοχές τριών μηνών,

γ)     διακοπή του προς προαγωγή δικαιώματος από ένα μέχρι πέντε έτη,

δ)    υποβιβασμός κατά ένα βαθμό,

ε)     η προσωρινή παύση από τρεις (3) έως έξι (6) μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών και

στ)   η οριστική παύση. Συνεπώς η επιβολή ποινής πέραν των ανωτέρω οριζομένων είναι παράνομη (άρθρο 109 Υ.Κ.).

Τις πειθαρχικές ποινές επιβάλλουν υπηρεσιακά συμβούλια. Τα πρωτοβάθμια υπηρεσιακά συμβούλια μπορούν να επιβάλλουν οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή από αυτές που αναφέρονται αμέ­σως παρακάτω, ενώ τα δευτεροβάθμια αποφαίνονται σε δεύτερο βαθμό ύστερα από ένσταση κατά αποφάσεων των πρωτοβάθμιων συμβουλίων.

Επίσης τα πρωτοβάθμια υπηρεσιακά συμβούλια κρίνουν σε δεύτερο βαθμό μετά από ένσταση κατ’ αποφάσεων πειθαρχικώς προϊσταμένων.

Τέλος τα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων δημο­σίου δικαίου μπορούν να επιβάλλουν τις ποινές της επίπληξης και του προστίμου έως τις αποδοχές ενός μηνός.

http://www.provataslaw.gr/