Όροι και Προϋποθέσεις για την Χορήγηση Τίτλου Ειδικότητας Νοσηλευτή (Υπουργική Απόφαση)