"Χιούμορ - Γέλιο - Σάτιρα" by Mitsaras ►
◄ "Χιούμορ - Γέλιο - Σάτιρα" by Mitsaras
Join Me On Facebook
Καλώς ήρθατε, στο Blog μου! Πρόκειται για μια ιδιωτική πρωτοβουλία και προσπάθεια, ενός απλού νοσηλευτή, που σκοπό έχει αποκλειστικά και μόνο, την ενημέρωση και πληροφόρηση, συναδέλφων και μη, καθώς και εμού του ιδίου, για επίκαιρη ειδησεογραφία, με σεβασμό προς τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τους αγώνες του Συλλόγου Εργαζομένων Γ.Ν. Κομοτηνής. ΔΕΝ υπάρχει προσωπικό συμφέρον, ΔΕΝ ακολουθείται κάποια "γραμμή", ΔΕΝ εξυπηρετούνται συμφέροντα, κομματικά, συνδικαλιστικά ή οικονομικά και δεν το κάνω, για τα likes, όπως με κατηγόρησε κάποιος, που ενοχλήθηκε... Ας μη πάρω, ούτε ένα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν σημαίνει, απαραίτητα, ότι οι κοινοποιήσεις, αντιπροσωπεύουν, προσωπικές απόψεις και θέσεις. "Παρακολουθούνται", με ειδικό λογισμικό (RSS), 100άδες ειδησεογραφικές σελίδες, με σκοπό, την αντικειμενική συλλογή, χρήσιμων πληροφοριών και επίκαιρης ειδησεογραφίας, από το διαδίκτυο, με θέματα, κυρίως ιατρο-νοσηλευτικά, εργασιακά, συνταξιοδοτικά, οικονομικά, κοινωνικά... και πολλά άλλα, γενικού ενδιαφέροντος. Για να ακούσετε ήχο, από κινητό τηλέφωνο, πηγαίνετε, στο κάτω μέρος της οθόνης σας και πατήστε, εκεί που λέει "προβολή έκδοσης ιστού". Αν ο ήχος, δεν ξεκινήσει αυτόματα, πατήστε το τριγωνάκι (play), στο widget, με τα ραδιόφωνα (λειτουργεί τέλεια, με Chrome και Mozilla). Ευχαριστώ, για τις επισκέψεις! Καλή βάρδια, σε όλο τον κόσμο!

Συνολικές προβολές σελίδας

Νομοθεσία για μεταθέσεις, μετατάξεις, αποσπάσεις του Νοσηλευτικού προσωπικού

Δείτε παρακάτω ότι υπάρχει στην Ελληνική Νομοθεσία σχετικά με μεταθέσεις, μετατάξεις, αποσπάσεις των Δημοσίων υπαλλήλων μέχρι σήμερα .

Ν.3801  (ΦΕΚ Α 163/4-9-09) :
2. Άρθρο 19
Ειδικά θέματα μετατάξεων και αποσπάσεων

1. Στο τέλος του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α ' ) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:
«4. Οι μετατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται και σε άλλο κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 70, εφόσον ο μετατασσόμενος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται.
5. Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου στις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη, με τις διατάξεις αυτές ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων. Ο ανωτέρω περιορισμός της πενταετίας εφαρμόζεται για τις αιτήσεις μετάταξης, που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 74 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στην περίπτωση των μετατάξεων του άρθρου 71 τα αρμόδια όργανα μπορούν να αρνηθούν την εκτέλεση των αποφάσεων των υπηρεσιακών συμβουλίων, εφόσον το ποσοστό των κενών θέσεων του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο μετατασσόμενος υπάλληλος, υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των οργανικών θέ-σεων του κλάδου αυτού.»
3. α. Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. από Υπουργείο σε Υπουργείο ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε Ν.Π.Δ.Δ. και αντιστρόφως ή μεταξύ τους, με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσο¬νται. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις που κατέχονται από τους μετατασσόμενους λογίζονται κενές.

Ν.3754  (ΦΕΚ Α 43/11-3-09) :
Διατάξεις για το νοσηλευτικό προσωπικό

4. Από την ημερομηνία πρόσληψης τους και για μία πενταετία, οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται με την εξαιρετική διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τη θέση για την οποία προσλήφθηκαν, για οποιονδήποτε λόγο, και με οποιαδήποτε διαδικασία, όπως απόσπαση, μετάταξη, μετάθεση.

Ν.3812  (ΦΕΚ Α 234/28-12-09) :

4. Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α)
αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Το νοσηλευτικό προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, TE, ΔΕ, ΥΕ, καθώς και TE Επισκεπτών Υγείας και TE Μαιευτικής των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει. 2. Από την ημερομηνία πρόσληψης του και για μία πενταετία το προσωπικό των ως άνω κατηγοριών και κλάδων δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί από τη θέση στην οποία διορίστηκε για οποιονδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε διαδικασία (απόσπαση, μετάταξη, μετάθεση). Οι επιτυχόντες κατά την πιο πάνω διαδικασία που αποδέχονται το διορισμό τους τουλάχιστον δύο φορές και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτούνται μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης τους δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν για μία τριετία σε διαγωνισμούς πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού στα Νοσοκομεία και τις μονάδες φροντίδας του Ε.Σ.Υ.Κ.Α..»

Ν.3868  (ΦΕΚ Α 129/3-8-10) :

α) Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού, που είναι σύζυγοι ιατρικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ., τακτικού νοσηλευτικού, λοιπού επιστημονικού και παραϊατρικού προσωπικού και αντίστοιχου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.), που υπηρετούν σε περιοχές που εντάσσονται στη Γ' Ζώνη, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45 του ν. 2606/1998 (ΦΕΚ 89 Α') και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως άγονες και προβληματικές Α'κατηγορίας, κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ.131/1987 (ΦΕΚ 73 Α'), επιτρέπεται να αποσπώνται, σε υπηρεσίες στην περιοχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός τους. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Αρνητική γνώμη δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο.
β) Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. που είναι σύζυγοι ιατρικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ., τακτικού νοσηλευτικού, λοιπού επιστημονικού και παραϊατρικού προσωπικού και τακτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. που υπηρετούν εκτός Περιφέρειας Αττικής (πλην Κυθήρων) και Νομού Θεσσαλονίκης, επιτρέπεται να αποσπώνται, σε Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. στην περιοχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός τους. Η απόσπαση του προσωπικού, που υπηρετεί στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια, διενεργείται με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Η απόσπαση του προσωπικού που υπηρετεί σε διαφορετική Υ.ΠΕ. διενεργείται με κοινή απόφαση των Διοικητών, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίων υπηρεσιακών συμβουλίων. Αρνητική γνώμη δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Σε περίπτωση διαφωνίας η απόσπαση γίνεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υγείας και ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης.

Ν.3528  (ΦΕΚ Α 26/9-2-07) :
Αρθρο73

Διαδικασία μετατάξεων

1. Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από το διορισμό του.

Άρθρο 67

7. Οι υπάλληλοι δεν μετατίθενται πριν συμπληρώσουν διετία στην υπηρεσία που τοποθετήθηκαν κατά το διορισμό τους. 8. Κατ'εξαίρεση επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 5, μετάθεση πριν από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος είτε σε περίπτωση αμοιβαίας αίτησης υπαλλήλων είτε για σοβαρούς υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους.
9. Η μετά από αίτηση του υπαλλήλου μετάθεση του σε παραμεθόρια περιοχή με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων είναι υποχρεωτική.
10. Ειδικές διατάξεις που αφορούν μεταθέσεις εξακολουθούν να ισχύουν Συνυπηρέτηση Δημοσίων Υπαλλήλων με ένστολο προσωπικό(Συνημμένο 7)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Τ.Α78-10-2001), "τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και ν.π.δ.δ., που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών, ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημοσίου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο (η) σύζυγος τους".
Με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2946/2001, εισάγεται εξαίρεση ως προς την απόσπαση υπαλλήλων από τις διατάξεις του Υ, Κ., ή τυχόν άλλες διατάξεις δεδομένου, ότι σε συνδυασμό προς την επιταγή του άρθρου 21 του Συντάγματος, οι διατάξεις αυτές είναι προστατευτικές για την οικογένεια ενώ παράλληλα βοηθά την απρόσκοπτη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων, και ως εκ τούτου θα πρέπει να θεωρείται η διάταξη του άρθρου 21 του ν. 2946/2001, ειδικότερη.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΤΙΑ: ΔΙΔΑΔ/Φ.41/286/8804/14-04-2009 «ο υπάλληλος κρίνεται για μονιμοποίηση με βάση τα καθήκοντα του κλάδου στον οποίο διορίστηκε.

Ως εκ τούτου, η δοκιμαστική υπηρεσία θα πρέπει να εξαντλείται στην άσκηση των καθηκόντων του κλάδου διορισμού προκειμένου να αξιολογηθεί και να κριθεί για μονιμοποίηση ή όχι. Σε όσες δε περιπτώσεις από ειδικές διατάξεις προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση απόσπαση υπαλλήλου είναι προφανές ότι ο νομοθέτης αναφέρεται στο χρονικό διάστημα της απόσπασης ή της διαδικασίας και σε καμία περίπτωση η κατ’ εξαίρεση απόσπαση δεν αφορά το διάστημα της διετίας, το οποίο συμπίπτει με τη δοκιμαστική υπηρεσία του υπαλλήλου».Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή ήταν δυνατή η απόσπαση πριν τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής περιόδου, δεν θα ήταν εφικτή η μονιμοποίηση του υπαλλήλου, αφού λόγω της απόσπασης δεν θα είχε ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης στην οποία διορίστηκε.

Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων
του νέου Υπαλληλικού Κώδικα

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.14/916/4084/15.2.2007 εγκυκλίου μας για την εφαρμογή του νέου Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528-2007) και αναφορικά με τις νέες ρυθμίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές των δημοσίων υπαλλήλων, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με τις διατάξεις των άρθρων 65-72 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Αʼ/9-2-2007) ο υπάλληλος προστατεύεται αποτελεσματικότερα κατά τις μεταβολές της υπηρεσιακής του κατάστασης, ενώ παράλληλα ενισχύεται η υπηρεσιακή κινητικότητα.
Επιτρέπονται πλέον για πρώτη φορά μετατάξεις από φορέα σε φορέα ώστε να επιτυγχάνεται ορθολογικότερη ανακατανομή του προσωπικού και να καλύπτονται οι υπάρχουσες ανάγκες με το κατάλληλο προσωπικό. Δεδομένου, μάλιστα, ότι οι θέσεις που προκηρύσσονται για να καλυφθούν με μετάταξη γνωστοποιούνται σε όλα τα υπουργεία και ανακοινώνονται και στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., εξασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα ώστε να πληροφορούνται άμεσα και να υποβάλλουν αιτήσεις όλοι οι ενδιαφερόμενοι για μετάταξη υπάλληλοι.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι καμία υπηρεσιακή μεταβολή (μετάθεση, απόσπαση, μετάταξη), πλην της μετακίνησης, δεν επιτρέπεται πριν την παρέλευση διετίας στην υπηρεσία που τοποθετήθηκε ο υπάλληλος κατά το διορισμό, εκτός από την περίπτωση της παρ. 8 του άρθρου 67.( 8. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 5,
μετάθεση πριν από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος είτε σε περίπτωση αμοιβαίας αίτησης υπαλλήλων είτε για σοβαρούς υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους.)

Ν 3599 (ΦΕΚ  Α 176/1-8-07) :
Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών,θέματα ιατρών και άλλες διατάξεις


ΤΡΙΜΗΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΥΠΕ

Αρθρο 24

Οι μετατάξεις και αποσπάσεις του προσωπικού, πλην του ιατρικού, των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.), που βρίσκονται στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια, γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Οι μετατάξεις και αποσπάσεις του προσωπικού, πλην του ιατρικού, των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. μιας Υγειονομικής Περιφέρειας σε Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας γίνονται με κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υγειονομικών Περιφερειών, μετά από γνώμη των αρμόδιων συλλογικών οργάνων. Σε περίπτωση διαφωνίας των δύο Διοικητών, αυτές μπορούν να γίνουν μόνο με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί με αποφάσεις του να μετακινεί ιατρικό, επιστημονικό μη ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. της Περιφέρειας του για κάλυψη εφημέριων ή άλλων αναγκών για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών,«που μπορεί να ανανεώνεται για ακόμα τρεις (3) μήνες, μέσα στο ίδιο έτος.
«Ομοίως οι Διοικητές των Υ.ΠΕ. μπορούν με κοινές αποφάσεις τους να μετακινούν μεταξύ των Υγειονομικών Περιφερειών τους ιατρικό, επιστημονικό μη ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. και των Υγειονομικών Περιφερειών τους για κάλυψη εφημέριων ή άλλων αναγκών για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, που μπορεί να ανανεώνεται για ακόμα τρεις (3) μήνες, μέσα στο ίδιο έτος

N.3755 (ΦΕΚ A 52/30-3-09) :

Άρθρο 7
Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 71 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Διοικητικών Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», ή σε ειδικές διατάξεις, η μετάταξη ή μεταφορά του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, επιτρέπεται μόνον κατόπιν συμφώνου γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Νοσηλευτικού Ιδρύματος που ανήκει το προσωπικό αυτό.
Εκκρεμείς μετατάξεις ή μεταφορές προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων που δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, υπόκεινται στην ως άνω ρύθμιση.

http://nosileutikiparemuasi.blogspot.gr/2011/01/blog-post_22.html