Ρυθμίσεις για προκηρύξεις, ανανέωση συμβάσεων, εξόφληση δεδουλευμένων πρώην εργολαβικού προσωπικού που υπηρετεί με συμβάσεις έργου ή εργασίας (Νόμος 4506/2017)